Základné príkazy

Tu nájdeš základné príkazy

 

/register heslo heslo – zaregistruje váš účet

/login heslo – prihlasi vás na účet

/spawn – teleportuje vás na spawn servera

/sethome názov – nastaví na dané miesto váš domov

/home názov – teleportuje vás na váš domov

/warp – Vypíše všetky warpy servera

/warp MenoWarpu – teleportuje vás na určitý warp

/money – vypíše stav konta

/tpa jmeno – Pošle žiadosť o teleport určitému hráčovi

/tpaccept – potvrdi návrh o teleport

/tpdeny – odmietne navrh o teleport

/recipe predmet – ukáže ako sa crafti daný predmet v ruke

/pay MenoHráča částka – pošle peniaze danému hračovi

/msg Meno správa – odošle súkromnu správu určitému hráčovi

/changepassword staréheslo novéheslo – zmení heslo k účtu